Тук може да свалите текста за заявление за членство в БИСА, можете да копирате и пoставите текста в вашият текстов редактор или да го изтеглите в формат .doc

Свали в *.docx

1
Страница

158
Думи

 

Текст на Заявление
ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „БИСА”

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ……………………………………………………………………………………… в качеството ми на ………………………………………………………………………………………….. търговско дружество ………………………………………………………………………………………. ЕИК……………………………….. седалище и адрес на управление:…………………………………………………………………….. С адрес за кореспонденция: Гр./с./: ……..………………………………. п.код: Улица: ……………………………………………………. E-mail ….…………………………………………………………………………. Моб. тел. …………………………………………………………………………… Тел./Fax …………………………………………………………………………… Г-н Председател, Заявявам желанието си да бъда приет/ представляваното от мен дружество да бъде прието за член на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА ИНВЕСТИЦИОННО- СТРОИТЕЛНА АСОЦИАЦИЯ”, (СНЦ „БИСА”) с БУЛСТАТ 176690932, като декларирам от свое име/ от името и за сметка на Дружеството: 1. Запознат съм с Устава на СНЦ „БИСА”, който е публикуван на Уеб-страницата на сдружениета www……………………. и го приемам. 2. Готов съм да заплатя определения в Устава членски внос по следната банкова сметка: IB AN: BG43BUIB 98881039593100 BIC: BUIBBGSF “СИБАНК” ЕАД 3. Представям Регистрационна Карта с доброволно попълнени от мен данни. 4. Давам / не давам съгласието си телефона и е – mail да бъдат изписани на Уеб – страницата на СНЦ „БИСА”. Дата: Гр. /с/