Текст на Устава на Българска инвестиционно-строителна асоциация, може да бъде свален и ТУК.

Свали в *.docx

9
Страници

3437
Думи

У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ БЪЛГАРСКА ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛНА  АСОЦИАЦИЯ”

ГЛАВА 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Сдружение с нестопанска цел “Българска инвестиционно-строителна асоциация”, изписано на латиница – Bulgarian investment-building Association, наричано за краткост Сдружението, е самостоятелно юридическо лице, различно от членовете му, учредено като сдружение, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2)  Сдружението е организация за осъществяване на дейност в частна полза на своите членове.

(3)  Сдружението, като юридическо лице, може да членува в международни и български организации с идентични или сходни цели и задачи.

 

(4)  Чл. 2. (1) Седалището на Сдружението е в град Поморие.

(2) Адресът на Сдружението е: град Поморие, ул. „Княз Борис I“, №9.

 

Чл. 3. Сдружението се учредява без определен срок на съществуване.

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Чл. 4. Цели на Сдружението:

1. Да защитава общите интереси на членовете и на предприятията, които са в сферата на
строителството и строително-инвестиционния процес;

2.   Да проучва правните, техническите, икономическите, финансови, митнически,
екологични и други проблеми, свързани със строителството и строително-инвестиционния процес и да предлага разрешаването им, в това число и като предлага промени в законодателството;

3. Да подпомага професионалното развитие на своите членове, деловите взаимоотношения между тях и сродни български и международни организации;

4. Да работи за повишаване авторитета на членовете си, както у нас, така и в чужбина;

5. Да поддържа контакти и да сътрудничи на държавните институции, определящи режима на строителството и строително-инвестиционния процес;

6.   Да защитава интересите на Сдружението като го представлява на различно институционално ниво;

7. Да осъществява връзки с учебните заведения в областта на дейността на членовете на
Сдружението.

8. Да осъществява реклама и пиар на строително-инвестиционния процес.

9. Подобряване на инвестиционния климат, с цел привличане на чуждестранни и български инвеститори;

10. Подобряване на условията за привличане на чуждестранни клиенти;

11. Подобряване международния имидж на България;

12. Усъвършенстване на законодателството в областта на строителството и инвестициите;

13. Подобряване на условията за развитие на малкия и среден бизнес;

14. Постигане на баланс между интересите на строителите, инвеститорите, хората и природата;

15. Насърчаване на предприемачеството;

16. Увеличаване заетостта на млади хора в областта на строителството и оставането им на работа в България;

17. Гарантиране спазването на екологичните стандарти при изпълняването на инвестиционно-строителния процес;

18. Ограничаване влиянието на монополите;

19. Опазване на културно-историческото наследство в инвестиционно-строителния процес;

20. Защита интересите на купувачите на недвижими имоти;

21. Подобряване качеството на строителството и качеството на обслужване на клиентите

Чл. 5. Средствата за постигане на целите, формулирани в чл. 4 са:

 1. Провеждане на конференции, симпозиуми, работни срещи, уъркшопове, семинари, пленери, дискусии, фестивали, асамблеи;
 2. Активно сътрудничество с български, чуждестранни и международни правителствени и неправителствени организации;

3.  Кандидатстване за разработване и изпълнение на проекти към структурите на
Европейския съюз;

 1. Създаване, поддържане и управление на фондове към Сдружение “Българска инвестиционно-строителна асоциация” по отношение на поставените цели;
 2. Активно сътрудничество с български, чуждестранни и международни образователни, академични и научни институции и организации;
 3. Сътрудничество с изявени представители на българската и чуждестранна академична, образователна, научна и културна общественост;

7. Подпомагане реализирането на прояви и научни публикации (в печатна и електронна форма);

8. Предоставяне на информация, консултантски услуги и поддържане на база данни;

9. Подпомагане на членовете при разработване на проекти за средния и малък бизнес;

10.Изготвяне на специализирани програми за обучение и научно-изследователска
работа;

11. Изграждане на регионални структури;

12. Провеждане на обучения;

13. Провеждане на разяснителни кампании;

14. Иницииране на нормативни промени;

15.Изучаване и разпространяване на световния и български опит, постижения и знания в областта на строителството и строително-инвестиционния процес.

 

Чл. 6. Предмет на дейност на СДРУЖЕНИЕТО е:

1. Представителство и защита на интересите и правата на своите членове пред държавни и общински органи и пред други неправителствени организации със сходни цели;

2. Организиране, провеждане и участие в местни, национални и международни форуми, в областта на строителството и строително-инвестиционния процес.

3. Разработване и изпълнение на проекти към структурите на
Европейския съюз;

4. Подпомагане информационния обмен между своите членове.

ГЛАВА 3. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 7. (1) Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни български и чуждестранни физически и юридически лица, които приемат устава, желаят да работят за осъществяване на целите на Сдружението, подали са писмено заявление за членство по реда на следващия член и отговарят на изискванията в чл.8. Членуването е доброволно. При кандидатстването си всички членове по чл. 8, ал. 1 и 2 подписват декларация за приемане на Устава и се присъединяват към етичния кодекс на сдружението.

(2) Членовете биват редовни, асоциирани и почетни членове.

 

Чл. 8. (1) Кандидатите да станат редовни членове на Сдружението следва да подадат писмено заявление за членство до Управителния съвет; препоръка от член на сдружението; попълнена регистрационна карта; копие от актуалното състояние на фирмата или документ за самоличност за физическо лице; удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.6 от ДОПК; доказателства за извършена инвестиция/ построена сграда и въведена в експлоатация, с РЗП не по-малко от 1000 кв.м. (за търговците) ; удостоверение, че търговецът не е обявен в несъстоятелност или, че не е в процедура за обявяването му в несъстоятелност; удостоверение, че търговецът не е в ликвидация, както и да внесат членския внос за годината в срок до 5 дни след обявяване решението на Управителния съвет за членство на кандидата. Представителите на редовните членовете могат да бъдат избирани в ръководните органи на сдружението.

(2)  Кандидатите да станат асоциирани членове на Сдружението са длъжни да подадат писмено заявление за асоциирано членство до Управителния съвет, попълнена регистрационна карта, копие от актуалното състояние на фирмата или документ за самоличност за физическо лице, както и да внесат членския внос за годината в срок до 5 дни след обявяване решението на Управителния съвет за членство на кандидата;

(3)  Статут почетен член могат да получат само физически лица. Почетните членове се предлагат от член на сдружението и се приемат по решение на УС, без да подават писмено заявление за членство. След като бъдат приети, почетните членове попълват регистрационна карта. Почетните членове не внасят членски внос, но могат да правят дарения и участват във финансиране на мероприятия.

(4)  Асоциираните членове по ал. 2 могат да бъдат такива безсрочно. Те имат всички права и задължения на редовните членове, без правото на глас.

(5)  Допуска се преминаването от редовно към асоциирано членство в рамките на една година. За целта съответното юридическо или физическо лице подава мотивирана молба до УС, който я разглежда и взима решение по нея на следващото си заседание.

(6)  След постъпване на заявлението, то се изпраща до всички членове на сдружението. В 10-дневен срок те могат да подадат мотивирани писмени възражения срещу приемането на новия член. Заявлението се подлага за гласуване от Управителният съвет, но не по-късно от 30-дневен срок от датата на подаването му.

(7)   Новият  член на Сдружението получава удостоверение за членство, чиито вид и форма се определя от Управителния съвет.

Чл. 9. Всички членове на Сдружението имат следните права:

1. Да участват в работата на Сдружението.

2. Да получават информация за текущата дейност на Сдружението;

3.  Да ползват имуществото на Сдружението по ред и при условия, определени от
Управителния съвет;

4. Да участват в организирани от Сдружението инициативи и мероприятия;

 1. Да ползват правата, придобити от Сдружението от участието му в други организации, доколкото техните учредителни актове допускат това.

Чл. 10. Всички членове на Сдружението имат следните задължения:

 1. Да изпълняват решенията на Общото събрание, Управителния съвет и Председателя, съгласно целите на Сдружението;
 2. Да не осъществяват дейности и да не участват в осъществяването на дейности, противоречащи на целите и задачите на Сдружението;
  1. Да опазват доброто име на Сдружението;

4.  Да внасят членски внос в размери и по ред, определени от Общото събрание, с
изключение на почетните членовете.

Чл. 11. (1) В случай на неизпълнение на някое от задълженията по предходния член, Управителният съвет може да вземе решение за изключване на член на Сдружението. Решението може да бъде обжалвано пред Общото събрание, което може да отмени решението на Управителния съвет с обикновено мнозинство. Изключеният член не гласува. До произнасяне на Общото събрание, изключеният член не може да се ползва от правата по този Устав.

(2)  Членският внос за съответната година се внася до 10-то число на месец май за съответната година. В случай на забава за заплащане на целия членски внос, продължила повече от един месец, Управителният съвет на Сдружението може да вземе решение и да изключи този член.

(3)  Изключените членове по реда на чл. 11, ал. 2 имат право да кандидатстват за подновяване на членството си по реда на чл. 8, не по-рано от 3 месеца след изключването им и след заплащане на евентуални задължения от членски внос по време на предходно членство в сдружението.

(4)  При прекратяване на членство вноските от членски внос и даренията не подлежат на връщане.

Чл. 12. Освен в случаите на предходния член, членството се прекратява:

1. При смърт на член – физическо лице или поставянето му под запрещение;

2. Обявена несъстоятелност на юридическо лице или ликвидация;

 1. По писмена молба на член, адресирана до Председателя на Управителния съвет;

4. При прекратяване дейността на Сдружението.

ГЛАВА 4. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 13. Сдружението се състои от всички свои членове.

Чл. 14. Органи на Сдружението са Общо събрание, Управителен съвет, Председател и Главен Секретар.

Чл. 15. (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението и включва всички негови членове.

(2) Членовете на Сдружението – физически лица, се представляват лично или от упълномощени лица с нотариално заверено пълномощно, което предоставят преди започване на Общото събрание.

(3)     Членовете на сдружението – юридически лица участват в Общото събрание от представляващия юридическото лице по съдебна регистрация или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, което предоставят преди започване на Общото събрание.

(4)     Един член на сдружението не може да представлява повече от един друг член с пълномощно.

Чл. 16. (1) Общото събрание взема решения при присъствие на не по-малко от половината от редовните членовете на Сдружението. При липса на кворум в обявения час, Общото събрание се счита за редовно проведено при започване 1 час след обявения и се провежда от присъстващите и представляваните с пълномощно редовни членове.

(2) Всеки редовен член има право на един глас при вземане на решенията.

Чл. 17. (1) Общото събрание се свиква най-малко един път годишно от Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на Сдружението.

(2) Свикването се оповестява, чрез покана до членовете, отправена писмено на хартиен носител или по електронен път, изпратена по начин гарантиращ получаването й. В поканата се посочва денят и часът на Общото събрание, мястото на провеждането и дневният ред. Дневният ред се определя от Управителния съвет.

(3)     Главният секретар е задължен да осъществи всички необходими действия за свикване на Общо събрание и изпращане на поканите до членовете с дневен ред, в срок от 14 календарни дни след постъпване на искане от една трета от членовете за свикване на Общо събрание или вземане на решение на Управителния съвет за това.

(4)     Общото събрание се председателства от Председателя на Сдружението, а при отсъствието му от Заместник-председателя.

Чл. 18. (1) Общото събрание:

 1. избира членове на Управителния съвет, Председател на Сдружението, който е и Председател на Управителния съвет; Заместник- Председател и Главен Секретар;
  1. приема годишния отчет на Сдружението;
  2. освобождава от отговорност Председателя на Сдружението;

4.  приема бюджета на Сдружението за следващата година, като определя ежегодно
размера на членския внос;

5.   утвърждава дългосрочните и краткосрочни насоки и програми за работа на
Сдружението в периода между Общите събрания;

6. изменя устава или приема нов устав;

 1. взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението, за обявяване в ликвидация и определя ликвидатор;
 2. заедно с решението за прекратяване на Сдружението, приема решение за разпределяне на имуществото;

(2) Решенията по ал. 1 се приемат както следва:

 • по точки 1, 2 и 3 – с мнозинство повече от една втора от присъстващите;
 • по точки 4, 5, 6, 7 и 8 – с мнозинство не по-малко от две трети от присъстващите.

(3) Гласуването се извършва явно.

Чл. 19. (1) Управителният съвет се състои от девет дееспособни физически лица, които са редовни членове или представляващи редовни членове на Сдружението, като един от тях е избран от Общото събрание за Председател.

(2)   По решение на Общото събрание, броят на членовете на Управителния съвет може да се променя. Тази промяна се отразява в устава на Сдружението.

 

Чл. 20. Управителният съвет се избира за срок от 2 години. Управителният съвет заседава най-малко веднъж месечно.

Чл. 21. Управителният съвет, чрез неговите членове управлява Сдружението и взима решения по всички въпроси, освен по тези, които съгласно този Устав са възложени на Общото събрание. УС избира измежду членовете си и освобождава от отговорност Главния секретар и задължава Председателя да сключи с него договор и да го упълномощи.

Чл. 22. Заместник- председателят се избира от ОС по предложение на Председателя.

Чл. 23. (1) Заседанията на УС са открити за членовете на Сдружението. Дневният ред, мястото и часа на заседанията на УС се изпращат до всички членове най-малко 5 дни преди провеждането им. При вземане на решения право на глас имат само членовете на УС. УС взема решения при присъствие на не по-малко от половината от членовете си.

(2)     Управителният съвет взема решенията си присъствено. Присъствените решения се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите. Нови членове на сдруженето се приемат с 2/3 от гласовете на членовете на УС.

(3)     Управителния съвет може да взима и неприсъствени решения, съгласно реда за провеждане на заседания на УС на Сдружение „Българска инвестиционно-строителна асоциация“. В случаи на неприсъствено гласуване, протокола с взетите решения трябва да бъде подписан от гласувалите членове на Управителния съвет. Неприсъствените решения се вземат с 2/3 от членовете на УС.

Чл. 24. Председателят е член на Сдружението, дееспособно физическо лице и се избира за срок от 2 години.

Чл. 25. При отсъствие на Председателя поради неотложни причини, смърт, както и в случай на оставка, функциите на Председателя до следващото Общо събрание се изпълняват временно от Заместник-председателя.

Чл. 26. Председателят на Сдружението:

1. Представлява Сдружението;

2. Председателства Общото събрание и Управителния съвет;

3. Свиква Общото събрание;

 

 1. Предлага на Управителния съвет приемането на нови членове и изключването на действащи членове;
 2. Сключва и прекратява договорите на оперативните секретари и на Главния секретар -след решение на УС на Сдружението;

Чл. 27. (1) Главният секретар на Сдружението:

1. Организира ежедневната работа на Сдружението;

2. Представлява Сдружението след конкретно упълномощаване от Председателя;

3. Отговаря за организиране и контрол на изпълнението на решенията на Общото събрание и УС;

4. Обезпечава функционирането на офиса/ите/ на Сдружението;

5.   Периодично информира Председателя, УС и Общото събрание за дейността на
Сдружението;

6. Изготвя проекта за годишен отчет на УС на Сдружението;

7. Длъжен е да съдейства на всеки член на Сдружението, съобразно целите и средствата, посочени в чл. 4 и 5 от Устава.

8. Води регистър за некоректен, нелоялен и неетичен персонал, подизпълнители, клиенти и брокери.

(2) ) Главният секретар получава възнаграждение, определено от УС.

ГЛАВА 5. СТРУКТУРА И МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 28. Сдружението формира свои регионални структури, които ще се наричат “Регионални звена” (РЗ). Същите са длъжни да спомагат за решаването на целите и задачите на Сдружението на местно ниво и да издигат авторитета на организацията в региона на своята отговорност.

(1)    Регионалните звена (РЗ) на Сдружението се изграждат области, определени от УС:

(2) В един регион съгласно ал. 1 може да има само едно регионално звено.

(3)   Процедурата по създаването на регионално звено стартира с подаването на
мотивирана молба до Управителния съвет на Сдружението, който я разглежда и приема на свое
заседание, определяйки начина за по-нататъшни действия;

(4)  За учредено регионално звено се счита онова, на чието събрание са присъствали минимум 50% плюс един от досегашните членове на Сдружението от региона и поне 2 /двама/ представители на Управителния съвет;

(5)  Регионалните звена се изграждат с или без наличието на физически обособен офис и на оперативен състав, в зависимост от финансовите възможности, желанието и готовността на членовете от съответния регион;

(6)  Регионалното звено избира свой Регионален съвет за срок от 2 години, състоящ се от нечетен брой членове. Един от тях е Председателят на РЗ. Той по право е член и на Управителния съвет на Сдружението и присъства на заседанията на Управителния съвет на Сдружението;

(7)  Председателят на съответното РЗ управлява имуществото на Сдружението в звеното, съобразно решенията на Общото събрание на БВП и Управителния съвет и представлява и защитава интересите на Сдружението пред местните органите на държавната и общинската администрация, юридически и физически лица.

(8)  Регионалните звена стопанисват и управляват недвижимата и движимата собственост на Сдружението в съответното звено, съобразно решенията на Общото събрание на Сдружението и Управителния съвет.

 

(10)   Оперативният секретар от всяко регионално звено е оперативно подчинени на Главния секретар на Сдружението и спомагат за реализирането на всички цели и задачи на Сдружението и в съответствие с приетата и подписана от тях “Длъжностна характеристика”. Те, също така, работят съвместно с Регионалното звено и неговия Председател, при осъществяването на целите и задачите за региона на отговорност. Регионалните оперативни секретари са задължени да присъстват на заседанията на Управителния съвет на Сдружението;

(11)     Дейността  на  Регионалните  звена  се  обезпечава  финансово  с решения на

Управителния съвет на Сдружението. Всяко РЗ може да формира самостоятелен бюджет от законосъобразни приходи, свързани пряко с дейността на съответното РЗ. При наличие на достатъчна членска маса и финансов ресурс УС на Сдружението може да вземе решение за отчисление на процент от членския внос към звената според постъпилите вноски от членовете на звеното;

(12) Регионалните звена осъществяват своята дейност на принципите на организационна самостоятелност съобразно настоящия Устав и единния бюджет на Сдружението.

Чл. 29. Сдружението формира свои професионални секции, които ще се наричат «Професионална секция – “името на секцията”» (ПС). Същите са длъжни да спомагат за решаването на целите и задачите на Сдружението и да издигат авторитета на организацията.

(1)  Процедурата по създаването на професионална секция стартира с подаването на мотивирана молба до Управителния съвет на Сдружението, който я разглежда и приема на свое заседание, определяйки начина за по-нататъшни действия;

(2)  За учредена професионална секция се счита тази, на чието учредително събрание са присъствали минимум 50% плюс един от досегашните членове на Сдружението със съответната професионална насоченост и поне 2 /двама/ представители на Управителния съвет;

(3)  Професионалните секции могат да ползват всички офиси и помощта на оперативния състав, в зависимост желанието на членовете от съответната секция;

ГЛАВА 6. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 30. (1) Членският внос се внасят по сметка на Сдружението.

(2)    УС на Регионалното звено може да вземе решение за събиране на допълнителни финансови средства, които се внасят по сметките на Сдружението в съответното звено и остават изцяло на разположение на РЗ.

Чл. 31. (1) Имуществото на Сдружението се набира от:

 1. Членски вноски в размери, определяни от Общото събрание;
 2. Дарения, завещания и други източници със законосъобразен характер;
 3. Приходи от използване имуществото на Сдружението;

(2) Управителният съвет следи за получените приходи и определя начините за тяхното използване или разходване.

Чл. 32. (1) Имуществото на Сдружението се изразходва за:

 1. Текуща издръжка на Сдружението;
 2. Осъществяване на мероприятия в изпълнение на целите и задачите по чл. 4;
 3. Изплащане възнаграждения на персонала на Сдружението.

(2)  Решенията за разходите на Сдружението се вземат от Управителния съвет, а в
неотложни случаи – от Председателя. В този случай, последният незабавно уведомява
Управителния съвет.

(3) Въз основа на приетия годишен отчет Общото събрание освобождава от отговорност за
направените разходи Управителния съвет.

ГЛАВА 7. ГОДИШЕН ОТЧЕТ

Чл. 33. Годишният финансов отчет на Сдружението за приходите и направените разходи през изтеклата година се изготвя в края на всяка календарна година от Главния секретар, на

база годишните отчети на регионалните звена и годишния отчет на централния офис, приема се от Управителния съвет и се внася за обсъждане в Общото събрание.

ГЛАВА 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 34. Сдружението се прекратява:

 1. С решение на Общото събрание;
 2. При условията посочени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.35. Имуществото на Сдружението, след неговото прекратяване и удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между членовете му по равно.

Чл. 36. Приложим закон по този Устав е законодателството на Република България.

Чл. 37. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат Законът за юридическите лица с нестопанска цел, Гражданският процесуален кодекс и гражданското законодателство на Република България.

Настоящият Устав е приет и подписан единодушно от всички присъствали членове на Общото събрание на СНЦ „Българска инвестиционно- строителна асоциация”, състояло се на  09.05.2014 г. в гр. Несебър, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

Учредители:

1. „ДИН СТРОЙ” ЕООД:                                                            9. „ББК”  ООД:

________________________________________________              _______________________________________________

2. ”ДЖИ-ЕМ-8” ООД:                                                                   10. “Е-КУИТИ” ЕООД:

________________________________________________              _______________________________________________

3. „КАСКАДАС 10” ООД:                                                           11. „М-ГРУП”  ООД:

________________________________________________              _______________________________________________

4. „ПЕТКОВ ПРОПЪРТИС ГРУП АЛФА” ЕООД:            12. „ТИ СТРОЙ ГРУП” ООД:

________________________________________________              _______________________________________________

5. “МАВРОВИ И СИЕ-БЕТОН”  ООД:                                  13. “ПРАЙМ ДИВЕЛОПМЪНТС КО” ЕАД:

________________________________________________              _______________________________________________

6. „ПРОГРЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ”  ЕООД:                             14. “ХОУМ ФОР Ю” ЕООД:

________________________________________________              _______________________________________________

7. „НИКИ-НА”  ЕООД:                                                                 15. “БОН МАРШЕ” ЕООД:

________________________________________________              _______________________________________________

8. „ЕЛТ-КОМ”  ЕООД:                                                                 16. Боряна Георгиева Димитрова:

___________________________________________       _______________________________________