КОИ СМЕ НИЕ?

Българска инвестиционно-строителна асоциация (БИСА) е сдружение с нестопанска цел.

Създадена през май месец 2014г тя има за цел:

Защита на интересите

на членовете и на предприятията, които са в сферата на
строителството и строително-инвестиционния процес

 

Проучване

правните, техническите, икономическите, финансови, митнически,

екологични и други проблеми, свързани със строителството и строително-инвестиционния процес и да предлага разрешаването им, в това число и като предлага промени в законодателството

Подпомагане

професионалното развитие на своите членове, деловите взаимоотношения между тях и сродни български и международни организации

Работа

за повишаване авторитета на членовете си, както у нас, така и в чужбина;

Поддръжка

на контакти и да сътрудничи на държавните институции, определящи режима на строителството и строително-инвестиционния процес

Институционална Защита

интересите на Сдружението като го представлява на различно институционално ниво;

Осъществява връзки

с учебните заведения в областта на дейността на членовете на сдружението.

Реклама и пиар

на строително-инвестиционния процес.

Подобряване на инвестиционния климат

с цел привличане на чуждестранни и български инвеститори

Подобряване на условията

за привличане на чуждестранни клиенти

Подобряване

международния имидж на България

Усъвършенстване

на законодателството в областта на строителството и инвестициите

Постигане на баланс

между интересите на строителите, инвеститорите, хората и природата

Насърчаване

на предприемачеството

Увеличаване

заетостта на млади хора в областта на строителството и оставането им на работа в България