За красива България!

Българска инвестиционно-строителна асоциация (БИСА) е сдружение с нестопанска цел. Създадена през май месец 2014г тя има за цел


Защита на интересите

на членовете и на предприятията, които са в сферата на строителството и строително-инвестиционния процес


Проучване

правните, техническите, икономическите, финансови, митнически, екологични и други проблеми


Подпомагане

професионалното развитие на своите членове, деловите взаимоотношения между тях и сродни български и международни организации


Работа

за повишаване авторитета на членовете си, както у нас, така и в чужбина;


Поддръжка

на контакти и да сътрудничи на държавните институции, определящи режима на строителството и строително-инвестиционния процес


Институционална Защита

интересите на Сдружението като го представлява на различно институционално ниво;


Осъществява връзки

с учебните заведения в областта на дейността на членовете на сдружението.


Реклама и пиар

на дейностите около строително-инвестиционния процес.


Инвестиционнен климат

с цел привличане на чуждестранни и български инвеститори


Подобряване на условията

за привличане на чуждестранни клиенти за инвестиции в България


Подобряване

международния имидж и възприятие на България


Усъвършенстване

на законодателството в областта на строителството и инвестициите


Постигане на баланс

между интересите на строителите, инвеститорите, хората и природата


Насърчаване

на предприемачеството


Увеличаване

заетостта на млади хора в областта на строителството и оставането им на работа в България

ЧЛЕНОВЕ НА БИСА

Image
Image
Image
Image
Image